Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠨᠠᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠼᠤᠤ ᠰᠢᠩ ᠹᠧᠢ
Keyword ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠦ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠪ ᠴᠢᠭᠴᠢ ᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠴᠢᠩ᠋ᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠭᠡᠹᠡᠯ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩ᠋ᠭᠤᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠯᠵᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤᠷᠤᠢ᠌ᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠹᠧᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨᠴᠢ ᠰᠢᠳᠤᠷᠭᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠮᠠᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn