Paper Information


Title ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ (19~20᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ)
Creator ᠵ‍᠂ ᠪᠤᠯᠤᠳᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword 19—20᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ 19—20᠋ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎᠎ᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠦᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn