Paper Information


Title ᠵᠤᠢ᠋ᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠬᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠ‍ • ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ
Keyword ᠵᠤᠢ᠋ᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯᠭᠡ; ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠵᠤᠢ᠋ᠷᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠢᠷᠳᠢᠨᠴᠦ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠢ᠋ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠰᠤᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠵᠤ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠢ᠋ᠷᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠡ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠤ ᠨᠢ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢ᠋ᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠋ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠤᠢ᠋ᠷᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠬᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠤᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠋ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2016年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn