Paper Information


Title ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦᠨᠢ
Creator ᠫ‍ · ᠠᠨᠠᠪᠠᠳ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠪᠡ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠳᠤᠨ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠤᠭᠰᠤᠰᠬᠢᠯ ᠢ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠯᠤᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦᠨᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠦᠨ ᠠᠢᠵᠠᠮ ᠨᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠢ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠲᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠢᠤᠳᠬᠠᠯ ᠳᠡᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn