Paper Information


Title ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ《 ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠴᠣᠯᠮᠤᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ; ᠬᠠᠯᠢᠮᠠᠭ ᠪᠠᠷ; 《ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ》; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ
Abstract ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠴᠣᠬᠠᠭ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ《ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ》ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ 《ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ》 ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠳᠠᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠳᠤ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ 《ᠠᠯᠲᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ》ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn