Paper Information


Title ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Creator ᠭᠧ ᠲᠤᠸᠠᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ; ᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠩ
Keyword ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ; ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ᠂ ᠭᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢᠮ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ᠂ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠢᠮᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠵ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠦᠬᠦᠮᠭᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠴᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn