Paper Information


Title ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠨᠳᠡᠭᠦᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠲᠠᠨ᠎ᠠ; ᠮᠦᠲᠠᠨ
Keyword ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ; ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠮᠵᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ; ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠦᠭᠡ; ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡᠳᠦ ᠲᠤᠯᠢ᠎-ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠬᠢᠭᠦᠷ》《ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ 0ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ》 ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠣᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠤᠵ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠢᠵᠢᠯᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠦᠭᠡ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠪᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn