Paper Information


Title ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠦᠴᠦ ᠵᠢ ᠰᠢᠲᠦᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠡᠬᠡᠨᠬᠠᠰ
Keyword ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠦᠴᠦ
Abstract ᠲᠤᠤᠯᠢ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠯᠤ ᠰᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ᠂ ᠲᠡᠭᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠴᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠦ ᠮᠠᠰᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠪᠢᠯᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn