Paper Information


Title ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠦᠯ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠮᠵᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠰᠦᠷᠴᠡᠭᠡᠨ
Keyword ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ; ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠲᠦᠷᠰᠦ; ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠬᠡᠯᠡ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠡᠪᠡ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠷᠤᠭᠲᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠦᠭᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠦᠴᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠶᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠢᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠢᠨᠭᠡᠲᠦᠯᠳᠡᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠰ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn