Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤᠨ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠬᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠨ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠭᠡᠮ; ᠠᠡᠢᠵᠢᠮ; ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠡ
Abstract ᠬᠡᠮ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠡᠢᠵᠢᠮ᠂ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠡ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠪᠦᠳᠤᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠡᠪᠡᠴᠦ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠤᠳᠭ ᠡ  ᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠴᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠡᠢᠵᠡᠮ ᠶᠢᠡᠷ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠬᠦ ᠤᠳᠠᠭ᠋ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠪᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠯᠡᠨ ᠳ᠌᠌᠋ᠠᠩ ᠭᠡᠮ᠂ ᠨᠠᠡᠢᠯᠡᠮᠠᠯ ᠬᠡᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠦᠷᠤᠯ ᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠋᠌ ᠡ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠭᠡᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠴᠡ ᠵᠢ ᠨᠠᠡᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠠᠡᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠪᠡᠯ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠠᠩ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠠᠯ ᠪᠢᠰᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1999年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn