Paper Information


Title ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠠᠮᠨᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌; ᠠᠮᠨᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ; ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠳᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦᠢ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦᠢ᠂ ᠭᠤᠦ ᠠ ᠳᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠢ᠃ ᠠᠨᠲᠠᠢ ᠪᠦᠵᠢᠭ᠌ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠡᠮᠨᠡᠯ ᠵᠠᠰᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn