Paper Information


Title ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ 《ᠬᠤᠳᠤᠭ》 ᠤᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢ᠌ᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ
Keyword ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ; ᠬᠤᠳᠤᠭ; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠶᠠᠫᠤᠨ; ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠤᠳᠤᠭ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠤᠳᠬᠠᠳᠤ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠰᠺᠷᠢᠲ᠋ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ buddha   ᠶᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠃ ᠤᠭ ᠦᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠷᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠵᠢᠮᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠪᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠢ᠌ᠰᠢᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠰᠪᠦᠷᠢᠵᠢᠭᠡᠳ᠂ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯ᠂ ᠴᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠪᠠ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ  ᠲᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ hotoke  ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠪᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ  ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠭᠦᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn