Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠤᠨ 《ᠬᠢ᠂ ᠬᠢᠨ》 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Creator ᠵᠢᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ᠂ 《 ᠬᠢ᠂ ᠬᠢᠨ》 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠠᠭᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ《 ᠬᠢ᠂ ᠬᠢᠨ》 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡ ᠲᠠᠨᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠡᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠠᠷ ᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠨ᠌ ᠡ᠃ 《 ᠬᠢ᠂ ᠬᠢᠨ》 ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠭ ᠡ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠪᠨᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn