Paper Information


Title ᠢᠨᠦ‍ ᠦᠶᠧ ᠶᠡᠰᠧᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ》ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠢᠨᠤ‍ ᠦᠶᠧ ᠶᠡᠰᠧᠰᠢ; 《ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ》; ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ
Abstract 《ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠢᠨᠤ‍ ᠦᠶᠧ ᠶᠡᠰᠧᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》᠋ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠡᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠢᠨᠦ‍ ᠦᠶᠧ ᠶᠡᠰᠧᠰᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠦᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠪᠦᠷᠳᠡ ᠴᠢᠨᠤ᠎ᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠴᠢᠰᠦ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤᠭᠠᠯᠵᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn