Paper Information


Title ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠯ᠂ ᠬᠣᠵᠢᠮᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ᠎ —ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠰᠦ᠍᠋᠌ᠷᠦᠩ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠨ
Keyword ᠲᠣᠭᠣᠷᠰᠦᠷᠦᠩ; ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ᠋; ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ; ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠣᠭᠠᠷᠰᠦᠷᠦᠩ ᠪᠣᠯ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠣᠣᠭᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ᠃ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ(1947-1953ᠣᠨ) ᠳᠤ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ《ᠡᠯᠡᠰᠦ ᠮᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠨᠤᠲᠤᠭ》᠂《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠷᠭᠡᠭ᠌ ᠲᠠᠭᠤᠨ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠲᠣᠭᠠᠷᠰᠦᠷᠦᠩ《ᠪᠣᠰᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠳ ᠡ》᠂《ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠨᠳᠠ》᠂《ᠮᠦᠷᠭᠦᠯᠴᠢᠨ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ》᠂《ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ》᠂《ᠮᠠᠷᠲᠠᠭᠳᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠣᠷᠣᠰᠣᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠴᠢᠨᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠣᠷᠤᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠲᠡᠬᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠭᠪᠣᠷ᠄ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠬᠠᠲᠤᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎᠌᠎ ᠠᠮᠡᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠡ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠣᠭᠲᠤ᠂ ᠲᠣᠭᠠᠷᠰᠦᠷᠦᠩ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠭᠣᠣᠯᠠᠭᠴᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn