Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠳᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠳ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠵᠢᠶᠸ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ; ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠳ
Abstract 16 ᠳ᠋ᠤᠠᠭ᠋ᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠡᠪᠳᠠᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠤᠳᠤᠭᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠳ ᠴᠦ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ ᠢᠷᠠᠵᠦ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn