Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠢᠤᠢ ᠷᠦᠩ
Keyword ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠶᠣᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠦᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠤ ᠶᠣᠰᠤᠨ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠷᠤ ᠠ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠮᠦᠨᠴᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠪᠠ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ᠂ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠡᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn