Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢᠭᠡᠲᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠬᠠᠢ ᠶᠢᠩ
Keyword ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ; ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠣᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠤᠲᠠᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠯ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠯᠮᠸᠨᠸᠨᠲ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠦᠳᠡᠯᠮᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn