Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠯ——ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠡᠾᠡᠰᠦ᠋ᠮᠢ ᠡᠾᠷᠷᠠᠤᠤ᠋ ᠶᠢᠨ NTᠪ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠬᠦᠷᠡᠯᠱᠠ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ; ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ ᠡ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠡᠾᠡᠰᠦ᠋ᠮᠢ ᠡᠾᠷᠷᠠᠤᠤ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠴᠣᠭᠴᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠸᠠᠷᠴᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠨᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ ᠢ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠳᠡᠲᠦ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2001年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn