Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠫᠦ‍᠂ ᠦᠯᠵᠠᠢ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠮᠣᠷᠨ ᠨᠤᠮᠤ; ᠬᠠᠷᠪᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠷᠡᠰ ᠨᠠᠢᠷ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠷᠢ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠬᠤ᠂ ᠱᠠᠯᠪᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠠ ᠪᠠ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠨᠤᠮᠤ ᠬᠠᠷᠪᠤᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠡᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠨᠠᠭᠠᠲᠤᠮ  ᠤᠨ ᠮᠦᠷᠦᠢᠴᠡᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn