Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠠᠰᠪᠤ ; ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠤ
Abstract 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠳᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ 《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ〈ᠬᠤᠩ ᠯᠸᠦ ᠮᠸᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌〉》 ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠷᠠᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠢ᠌ᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠥᠭᠥᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠯᠠᠰᠢᠷᠠᠨ᠂ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ《ᠤᠷᠠᠨ》 ᠦ ᠭᠤᠤ ᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ᠌ᠷᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠦᠨᠡᠲᠤ ᠦᠪ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠬᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠴᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠴᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn