Paper Information


Title ᠤᠤᠪᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ》ᠴᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠴᠤᠷᠠ
Keyword ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ; ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠵᠢᠨᠦᠩ; ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ
Abstract 1625 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠦᠦ ᠤᠤᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢ ᠶᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠳᠤ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠢ᠋ᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠲᠠᠯᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠠᠩ᠋ᠭᠠᠷᠢᠭ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠷᠠᠭᠴᠢ ᠠᠴᠠ ᠤᠤᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠰᠠ 《ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ》ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢᠷᠠᠯᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠤᠷᠢᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠤᠪᠠ ᠬᠤᠩ ᠲᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ ᠬᠠᠨ》ᠴᠤᠯᠠ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠠᠳ 《ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠲᠦ》ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn