Paper Information


Title ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠮᠢᠩᠭ᠋ᠠᠳ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠦ
Keyword ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠵᠢᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ》; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠢᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠪᠤᠯᠤᠷ ᠲᠤᠯᠢ》ᠨᠢ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠪᠦᠷᠳᠠ ᠴᠢᠨᠦ ᠠ— ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠨᠦᠭᠴᠢᠬᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯᠡᠬᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ 《ᠲᠡᠦᠬᠡ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠴᠢ ᠳᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn