Paper Information


Title ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠯᠢᠶᠠᠨ
Keyword ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤ; ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠦᠩ ; ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ 《 ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ (ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ)᠋ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠦ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠋ᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠷᠠᠳᠨ᠋ᠠᠬᠢᠷᠳᠢ ᠡᠴᠨ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷᠬᠢ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠭᠡᠰᠢᠩᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠷᠢᠨᠨ᠋ᠠᠪᠠᠯᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠯᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠠᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠦᠨ ᠲᠤᠨᠳᠤ ᠪᠡ ᠲᠠᠮᠴᠢᠭᠵᠠᠪ ᠪᠤᠯ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠬ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ᠋ᠠᠷ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠲᠠᠮᠪᠠᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠷᠭᠡᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠵᠦ᠂ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠤᠯᠳᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠬᠤᠭ᠋ᠤᠰᠤᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠰᠤᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡ ᠷᠠᠳᠨ᠋ᠠᠬᠢᠷᠳᠢ ᠪᠡ ᠵᠠᠯᠫᠤᠩᠭ᠎᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠢᠴᠢᠰ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯᠳᠤᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn