Paper Information


Title ᠪᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠲᠣᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠦᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ
Keyword ᠪᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ; ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ; ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠰᠣᠶᠠᠯ ᠠᠬᠤᠢ᠂ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠡᠯᠬᠦ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠢᠴᠡ᠃ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ  ᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠪᠠᠯᠬᠤ ᠬᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠭ᠋ᠳᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠣᠳᠤᠯᠢᠠᠶᠨᠨᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠰᠶᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠯᠬᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠡᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠡᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn