Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》ᠬᠢᠭᠡᠳ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》
Creator ᠦᠯᠵᠡᠢᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》;《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》; ᠰᠢᠷᠠᠪᠰᠡᠩᠭᠡ
Abstract 14 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ 18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠨᠷ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠡᠷᠡᠯ》ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠰᠢᠩᠬᠤᠨ 《ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》ᠲᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠲᠠᠨ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ 《ᠠᠷᠢᠭᠤᠳᠬᠠᠯ》 ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠮᠦᠷᠴᠢ ᠰᠢᠷᠠᠪᠰᠡᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠬᠡᠯᠲᠡᠢ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn