Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤ; ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ ᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠳ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠭᠠᠢ᠌ᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠣᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢ᠌ᠯ ᠪᠠ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2012年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn