Paper Information


Title 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠴᠢᠭᠡ
Keyword 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》
Abstract 《ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》᠋ ᠤᠨ ᠤᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠡᠳᠤᠭᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠭᠠᠳᠤᠢ᠃ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠵᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠩᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠸᠸᠷᠫᠤᠯ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠽᠸᠢ ᠳᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1984年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn