Paper Information


Title 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠦ
Creator ᠴ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ
Keyword 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ》; ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠳᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ; ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠳᠡᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ; ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ
Abstract 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ》ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠤᠶᠠᠨᠳᠤ ᠨᠤᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ》ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠰᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠠ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn