Paper Information


Title 《ᠲᠠᠭᠤᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢ》ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ
Creator ᠮᠦᠯᠳᠤᠳ ᠤᠶᠤᠨ
Keyword 《 ᠲᠠᠭᠤᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢ》; ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠨᠰᠠᠷ; ᠢᠳᠡᠭᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠠᠭᠤᠳᠤ ᠭᠤᠪᠢ》 ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠡᠨ᠂ ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠢᠵᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn