Paper Information


Title ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠢᠪᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠦᠶᠦᠭ ᠲᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠲᠢᠶᠠᠨᠹᠧᠩ
Keyword ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠦᠶᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ; ᠬᠠᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ; ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠠᠲᠤ ᠬᠦᠶᠦᠭ ᠦᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠴᠢ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠪᠡ ᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠴᠢ ᠳᠤᠯᠤᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠬᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠶᠦᠭ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠮ ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠢ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠤᠯᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2003年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn