Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠮᠵᠢ
Creator ᠰᠤᠨᠤᠮ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠳ ; ᠦᠶ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢ ; ᠵᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠮᠵᠢ
Abstract ᠪᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠡᠴᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠤᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠱᠠᠭᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn