Paper Information


Title ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠪᠤᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠣᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠋ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠤᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠋ ᠠ
Keyword ᠣᠪᠤᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ;ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ; ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠣᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠠᠵᠢᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠬᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠪ ᠵᠢᠷᠤᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠂ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ᠭᠤᠪᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠤᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠵᠦ ᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠨᠠᠢᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠭᠠᠷᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠭᠲᠠ᠂ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠨᠢᠮᠪᠠᠷ ᠣᠪᠤᠷ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠠᠯᠭᠠᠰᠠᠪᠠᠯ ᠠᠯᠳᠠᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠷᠤᠭᠤ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠲᠡᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn