Paper Information


Title ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ 《ᠽᠢᠢᡁᠢ ᠬᠠᠾᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ
Creator ᠴᠡᠯᠡᠭᠡᠷ
Keyword ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠭᠤᠷ; 《ᠽᠢᠢᡁᠢ ᠬᠠᠾᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; 《ᠬᠦᠭᠰᠢᠳ ᠢ ᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠤ》ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠡᠪ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ2017ᠣᠨ ᠤ 7-9ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠰᠤᠨᠠᠨ ᠠ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 《 ᠠᠨ ᠠᠪᠤᠭᠲᠤ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》᠂《ᠽᠢᠢᡁᠢ ᠬᠠᠾᠢ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠦᠯᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨᠨᠡᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ 《ᠽᠢᠢᡁᠢ ᠬᠠᠾᠢ》ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠲᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠲᠠᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn