Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ
Creator ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠦ; ᠪᠣᠶᠠᠨᠳᠤᠭᠲᠠᠬᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ; ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ; ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠭᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ  ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠵᠠᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠪᠣᠶᠣ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠸᠨᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ᠂ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠲᠠᠢᠯᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2012年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn