Paper Information


Title ᠰᠢᠨᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠴᠡᠪᠡᠭ᠍ᠵᠠᠪ
Keyword ᠬᠠᠷᠠᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠤᠨ; ᠰᠢᠨᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ; ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠰᠢᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠷᠭᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠴᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠪᠡᠨ ᠳᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2007年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn