Paper Information


Title ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠪᠤᠤ᠂ ᠰᠠᠷᠠᠨ ; ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠩᠭ᠍ᠸ
Keyword ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡ;ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ; ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ 
Abstract ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ— ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠳᠤᠭᠠᠳᠤ ᠵᠢᠮ ᠡ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ— ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠤᠢᠷᠠᠳᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠬᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠴᠤᠰ ᠲᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠢ᠌ᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠬᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠵᠦ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠨᠢ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃  
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn