Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠣᠷᠤᠰ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯᠭᠡ ᠨᠣᠭᠦᠳ
Creator ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢ᠂ ᠲᠠᠫᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠳᠮ ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ; ᠠᠳᠤᠭᠤ; ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯᠭᠡ
Abstract ᠰᠢᠨᠵᠢᠶᠠᠩ ᠤᠨ ᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨᠬᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠬᠦ᠋ᠷᠢᠶ ᠠ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ14000 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠴᠣᠷᠤᠰ ᠦᠭᠡᠯᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠠᠵᠤ ᠲᠦᠷᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠴᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠯ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn