Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠳ ᠪᠠ ᠳᠠᠭᠪᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵᠤᠤ ᠰᠢᠦᠢ ᠰᠢᠶᠠ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ; ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠳ ; ᠳᠠᠭᠪᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ 
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠡᠪᠬᠡᠮᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠳ ᠢ ᠠᠪᠤᠦ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠦ ᠦᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠰᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠯᠤᠪᠠᠩᠳᠤᠷᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠪᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠰᠠᠢ᠌ᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠤ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠤᠨ (1807)ᠳ᠋ᠤ ᠵᠠᠩᠴᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠪᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠲᠤ ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠢ1817ᠤᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn