Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠴᠡᠩᠭᠡᠯᠳᠦ
Keyword ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ; ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ; ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ
Abstract ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠳᠡ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠳᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠤᠯᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠠᠯᠠᠷᠯᠢᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡᠨᠳᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠴᠢ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠬᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠰᠢ ᠡᠷᠬᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠦᠢ᠌ᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2002年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn