Paper Information


Title ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠤᠨ  ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠢᠩᠭᠠᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》ᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠯ; ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract 1749ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠪᠤᠯ᠂ 1720ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠷᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠣᠳᠤᠷ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠤᠯᠭᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠂ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ 《ᠳ᠋ᠠᠨᠵᠤᠤᠷ》 ᠢ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠬᠠᠨ ᠼ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠴᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦᠮ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2018年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn