Paper Information


Title ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠪᠡ‍ • ᠰᠦᠭᠡ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠦᠬᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ; ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠰᠢᠳᠤᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠴᠦᠮ᠎ᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠦᠭᠡ ᠮᠦᠷᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2014年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn