Paper Information


Title ᠬᠠᠨᠠᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠳᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠸᠡᠩᠭᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠦᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠵ‍᠂ ᠰᠸᠠᠳᠠᠮ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ; ᠡᠸᠡᠩᠭᠢ ᠦᠭᠡᠰ; ᠽᠦ᠋; ᠲᠧᠷᠢᠸᠤᠨ; ᠦᠷᠺ; ᠮᠠᠯᠤ
Abstract ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠨᠢ ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠲᠤᠯᠠ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠴᠤᠨᠴᠤᠳ᠂ ᠡᠸᠡᠩᠭᠢᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠽᠦ᠋᠂ ᠲᠧᠷᠢᠸᠤᠨ᠂ ᠦᠷᠺ᠂ ᠮᠠᠯᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠠᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠠᠨᠠᠲᠤ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠰᠢᠯᠵᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠢ᠌ᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠣᠯᠭᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠪᠤᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠨ᠎ᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn