Paper Information


Title ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠫᠷᠤᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠪᠤ • ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ
Keyword ᠬᠠᠰᠠᠷ; ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠯᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤᠭ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠳᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn