Paper Information


Title 《ᠡᠷᠦᠬᠡ》ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠨᠠ‍᠂ᠰᠧᠳᠠᠨᠵᠠᠪ
Keyword ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ; ᠡᠷᠦᠬᠡ; ᠤᠳᠭ ᠠ ᠤᠴᠢᠷ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠳᠤ ᠠᠢᠢᠯ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠷ ᠡ ᠡᠮ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠰᠠᠳᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠷᠦᠭᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠣᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ᠂ ᠨᠦᠬᠡ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠪᠦᠲᠡᠭᠡᠯᠭᠡ᠂ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠭᠡᠷ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠨᠦᠭᠡ ᠪᠣᠶᠣ ᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷᠬᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠣᠳᠣ ᠴᠤ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn