Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠤ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠮᠥᠩᠭᠦᠨᠨᠠᠪᠴᠢ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ; ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠨᠢ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠢᠭ᠌ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ 《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ᠋ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠢ᠌ᠴᠢ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢᠳᠦ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠭᠦᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2008年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn