Paper Information


Title ᠢ‍᠂ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ ᠤ 《ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ》ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ
Creator ᠰᠠᠴᠠᠩ᠋ᠭᠤᠤ᠎ᠠ; ᠠᠮᠢᠨ
Keyword ᠢ‍᠂ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ ᠤ 《ᠰᠢᠪᠡᠷᠡᠭᠡ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ》ᠲᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ; ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠢ‍᠂ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠦ ᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠢ᠌ᠵᠢᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢᠳ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠲᠠ ᠣᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ᠌ᠴᠦᠳ ᠦᠨ ᠭᠡᠶᠤᠷᠡᠯ ᠪᠡ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2010年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn