Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ ᠵᠦᠢ
Creator ᠲᠢᠶᠸ ᠠᠨ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠡ᠂ ᠦᠪ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠳᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠬᠡᠤᠭᠡᠳ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠡᠯᠬᠦᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠋ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠴᠢᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠦᠯᠢᠳᠭᠡᠨ ᠵᠤᠡᠢᠷᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠤᠭᠳᠠᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠠᠤᠭᠡ᠂ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠦᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂ ᠰᠦᠶᠤᠭᠡᠷ ᠦᠭᠡ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠤᠡᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠷ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠰᠤᠷᠠᠭᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠋ ᠡ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠨᠯᠠᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠤᠳᠡᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn