Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ 《ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ》ᠪᠠ 《ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠠᠯᠰᠠᠩ; ᠤᠷᠠᠨᠲᠣᠩᠭ᠋ᠠᠯᠠᠭ
Keyword ᠪᠣᠳᠭ᠎ᠠ; ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ; ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ; ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Abstract 《ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ》ᠪᠠ 《ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ》ᠨᠢ ᠡᠷᠲᠡᠨ  ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠭ ᠠ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠦᠭᠡ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠵᠠᠢ᠃《ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ》ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ《ᠪᠣᠯᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ》ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ《ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ《ᠰᠢᠩᠭᠡᠨ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠎ 》ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠬᠦᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ《ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ》ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠭᠡᠳ《ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠨ ᠬᠦ 《ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ》ᠨᠢ《ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ》 ᠪᠣᠶᠤ ᠪᠣᠰᠤᠳ ᠠᠮᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠷᠰᠢᠵᠤ《ᠬᠣᠭᠤᠯᠠ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ》᠂《ᠠᠮᠤ ᠪᠣᠳᠠᠭ᠎ᠠ》ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn