Paper Information


Title ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠦ 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮ᠂ ᠰ᠂ ᠦᠯᠵᠡᠢ
Keyword ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠨ ; 《ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ》; ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ;ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ; ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ  ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠨᠡᠪᠴᠢᠨ ᠰᠢᠩᠭᠡᠵᠦ ᠨᠢᠭ᠌ᠲᠠ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠰᠢᠮ ᠡ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠶᠢᠨᠷ ᠦᠯᠦ ᠪᠠᠷᠠᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠦᠷᠳᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠯ ᠶᠢᠨᠨ ᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠢᠯᠡᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠲᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠭ ᠶᠢᠨᠷ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn